фасадни профили
фасадни профили
Детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов" с. Кичево се състои от Детска градина и "Център за настаняване от семеен тип". Обучават се и се възпитават деца от силно уязвими групи от български и ромски произход.

Основна цел на работата в комплекса е създаване на комплексни условия, гарантиращи личностната и социална интеграция на децата и техните родители в неравностойно социално положение, усвояването на социални норми, християнски и културни ценности на обществото, към което принадлежим.

Детската градина отвори врати на 15.01.2001 г. Тя е лицензирана със заповед № РД 14-4 /12.01.2001г.

Дейността стартира въз основа на дългосрочен договор с община Аксаково, с който ни се предостави безвъзмездно сградата на бившата седмична детска градина в с.Кичево. След основен ремонт на сградата, в който бяха вложени значителни инвестиции, се създадоха условия за извеждане на деца в риск от обособени детски заведения и своевременната им социализация. В детското заведение функционират три възрастови групи, в които са обхванати 60 деца на възраст от 3 до 6 год. като 35 % от тях са от ромски произход. Средствата необходими за ремонта бяха набрани като целево финансиране от немските фондации "Либенау" и "Св.Франциск".

Децата са от уязвими групи,нуждаещи се от по-бърза адаптация и по-пълно етническо и религиозно осъзнаване.

През септември 2003 г. продължихме програмата за социална интеграция на 20 деца, преминаващи в училищна възраст с откриване на Интернат за възпитание и обучение на деца от 7 до 15 г. За целта направихме основен ремонт на 2-ри етаж на старата сграда на детския интернат в с.Кичево, преотстъпена ни с договор за 10 г. Средствата за ремонта са набрани от немски дарители.

Децата имат възможност да продължат обучението си в по-горна училищна степен - първи до осми клас в общинското училище в с. Кичево. В интерната са обхванати деца, посещавали детската градина, като по този начин се осъществява връзката семейство - детска градина - училище. Идеята е децата да бъдат извадени от условията на социална изолация и да им се даде шанс за по-ранна социализация, особено когато говорим за интеркултурно образование и сътрудничество.

През лятото на 2004 г. беше извършен ремонт на второто тяло от сградата на детската градина, финансиран от немските дарители и капацитетът се увеличи с още 40 места. През 2007 г. получихме лиценз 0203 / 9.02.07 от Държавната Агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип", регистриран в Агенция Социално подпомагане 2296 / 28.05.07 г. В момента децата в Центъра вече са 30, като през новата учебна година предстои да постъпят още 5 деца в първи клас.

Основни направления в нашата дейност:

1. Работа с деца в риск

- социална интеграция между деца от български и ромски произход;
- индивидуална и групова работа с деца и техните семейства с цел тяхната интеграция и ранна социализация;
- обучение и възпитание на деца в неравностойно положение в социални и здравни умения, превенция на рисковото поведение, насилие, агресивни прояви;
- работа с деца, напуснали институции - изготвяне на индивидуален план за обучение и възпитание за социална адаптация, с оглед техните възможности;
- индивидуална работа с деца от училищна възраст, превенция на негативни прояви - индивидуални и групови занимания с психолог;
- изработване и осъществяване на програми за защита правата на децата;
- индивидуална и групова работа с деца - билингви;
- индивидуална и групова терапия с деца с говорни проблеми от логопед;
- вероучение на децата с цел приобщаване към християнските ценности и норми на обществото от обгрижващия персонал и свещеник.

2. Работа със семейството - важен фактор за своевременната социализация на децата

- тематични срещи със семействата в риск - обосновават се приоритетните потребности от социална защита и се дава възможност на засегнатите лица да се справят сами с риска и постепенно да избегнат състоянието на социална изолация.
- организиране на семинари, дискусионни срещи за по-широко разпространение практиката за социална интеграция в детския комплекс;
- морална и материална подкрепа на семействата чрез консултиране, информация;
- осъществяване на проекти за съвместна работа с родители за подпомагане дейността на детския комплекс (бригади, празници и др.);
- индивидуална работа с родители с проблеми.

3. Съвместна работа с институции

- работа в мрежа доброволци от училища за осигуряване на училищно образование, насочено към развитие на личностно и социално поведение.
Периодично (през ваканциите) ученици от немска езикова гимназия "Йоан Екзарх" гр. Варна на доброволни начала организират свободното време на децата (провеждаме съвместно излети, празници, изработват заедно с децата костюми и реквизити, изнасят им театър и др.)
- Участие в програма "Младежта в действие" към Държавната Агенция за Младежта и Спорта и Сдружение за доброволчески труд Си-Ви-Ес, България;
- Поддържаме тесни контакти и с други НПО, занимаващи се със социална работа и подкрепа на деца и семейства в риск, напр. Фондация SOS семейства в риск, Варна, SOS Детско селище, гр. Трявна, Сдружение "Съучастие" гр.Варна, и др.;
- Поддържаме контакт и обмяна на опит и със сродни организации в Германия - периодично студентки от Института за социални професии в гр. Равенсбург са на тримесечна практика при нас по линията на Европейската програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

Маргарита Драгнева

* Детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов" с. Кичево е звено към Социална асоциация "Св. Андрей" - Българо-германско сдружение с нестопанска цел, гр. Варна

източник: http://mitropolia-varna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=27

За контакти:
адрес:
с. Кичево
общ. Аксаково
9151 Кичево

тел.: 052/673 281
Седмична детска градина "Вяра, Надежда и Любов"